Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2020-01-23

Personuppgiftsansvarig

Audio Production Academy AB, org nr. 559075-8354 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

I dina kontakter med oss på Audio Production Academy behandlar vi personuppgifter om dig. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur Audio Production Academy hanterar personuppgifter. I vår personuppgiftspolicy här nedan har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå tillväga om du vill veta vilken information vi har om dig. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter, och det är viktigt till oss att du förstår hur och i vilket syfte vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas?

YH-utbildning
Om du ansöker till en YH-utbildning hos oss så behandlar vi ditt för- och efternamn, personnummer, telefonummer, mailadress, bostadsadress, postort samt ansökningshandlingar i form av betyg, intagningsprov, intyg, CV och övrig information som krävs i enlighet med en YH-ansökan. Vid studier på en YH-utbildning så behandlas ditt personnummer, för- och efternamn, telefonummer, e-postadress samt resultat på examinerande moment.

Kurser
När du bokar en kurs hos oss så behandlar vi ditt för- och efternamn, personnummer, telefonummer, mailadress, bostadsadress, postort samt ansökningshandlingar i form av betyg, intagningsprov, intyg, CV och övrig information som krävs i enlighet med en bokning eller ansökan av kurs. Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan. Vid studier på en kurs hanterar vi uppgifter om resultat, betyg osv.

Övrig hantering
Med övrig hantering menas när du anmäler dig till ett event, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller besöker vår webbplats. Då hanteras ditt för. och efternamn, e-postadress, vilken utbildning du läser, vilket evenemang du anmält dig till, IP-adress, språkinställning, geografisk placering, samt information om hur du interagerar med AP Academy.

 

Vart hämtar vi dina personuppgifter?

YH-utbildning
I samband med att du skickar in din ansökan till oss så tillhandahålls samtliga uppgifter av dig. Uppgifter om resultat, betyg osv. är uppgifter som vi registrerar och samlar in.

Kurser
I samband med att du skickar in din ansökan till oss så tillhandahålls samtliga uppgifter av dig. Uppgifter om resultat, betyg osv. är uppgifter som vi registrerar och samlar in.

Övrig hantering
Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan till event, anmälan till nyhetsbrev samt genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av Webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser.

Vilket syfte har vi med dina personuppgifter?

YH-utbildning
När du ansöker till en YH-utbildning så används dina personuppgifter i hanteringen av din ansökan, vid antagningsbeslut, samt i kommunikation med dig gällande den sökta utbildningen. Vid studier på en YH-utbildning så används dina personuppgifter för att kunna administrera dina studier och betyg, samt kunna utfärda ett examensbevis efter avslutad utbildning.

Kurser
När du ansöker eller bokar en plats på en kurs så används dina personuppgifter för att hantera ansökningsprocessen, fullgöra avtal om utbildningsplats (om du blir antagen) samt för att kunna utfärda utbildningsbevis. Dina personuppgifter används för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter, men om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kan det leda till att vi inte har möjlighet att erbjuda dig utbildningsplats.

Övrig hantering
Vid övrig hantering av dina personuppgifter används de för att förbättra vår utbildningsnivå, informera dig om vilka övriga tjänster vi erbjuder samt kommunicera övriga nyheter med dig. De används också i syfta att ha möjlighet att ställa faktura för den utbildning du läser samt bokföring i ändamålet, fullgöra våra förpliktelser (dvs. anordna eventet som du har anmält dig till), utföra kundnöjdhetsenkäter samt informera dig om kommande evenemang och andra nyheter. Vi använder också dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster, event och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig samt tillhandahålla och förbättra våra tjänster. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

YH-utbildning
Vid ansökan så behandlar vi dina ansökningshandlingar vid vår bedömning för att avgöra om du uppfyller behörighetskraven för den utbildningen du sökt, kontakta dig för eventuella kompletteringar till din ansökan, samt för att meddela dig ditt antagningsbesked. Vid studier på YH-utbildning så skickar vi ut studierelaterad information till dig. Dina uppgifter utlämnas även till samverkande myndigheter (MYH, CSN, SCB mfl.).

Kurser
Vid ansökan eller anmälan till någon av våra kurser så bedömer vi om du är behörig till den sökta utbildningen (vid ansökan, ej vid anmälan) samt tilldelar ett urvalspoäng och fattar antagningsbeslut. Vi kommunicerar även kurs- och utbildningsrelaterad information till dig. Vår personal samt de lärare och annan utbildningspersonal AP Academy anlitar genom konsult- och underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla sitt ändamål att undervisa sin kurs samt kommunicera med aktuella kursdeltagare. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.

Övrig hantering
AP Academy använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig angående deltagande i enkäter och undersökningar i relation till din utbildning och skolan, kontakta dig via e-post med information om kommande evenemang, övriga utbildningar och andra nyheter samt kunna fakturera och sköta vår löpande bokföring. Vi använder dina personuppgifter för att kunna anordna eventet och kontakta dig angående eventet, t.ex. om ändringar sker vad gäller tid och lokal, samt för att skicka ut övrig eventrelaterad information. Vi använder dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den e-postadress du har angivit. Vi behandlar också uppgifterna för att kunna förbättra våra tekniska lösningar, samt mäta trafik på webbplatsen. I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så. Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

YH-utbildning
Vi är skyldiga att spara dokumentation kring antagningsprocessen och även kunna visa upp hur ärenden handläggs, vilket innebär att vi sparar dina ansökningsuppgifter oavsett om du blir antagen eller inte. Om du inte blir antagen till en YH-utbildning så bevarar vi dina personuppgifter under den tid den av dig sökta utbildningen pågår, därefter raderas dina personuppgifter. Vid studier på en YH-utbildning så kommer vi enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt MYH:s föreskrifter bevara din studiedokumentation under din studietid för att kunna utfärda utbildningsbevis/examensbevis. Vidare kräver MYH att vi som utbildningsanordnare förvarar handlingar (dvs. studiedokumentation om dig) så länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan till och med två år efter beslutet om att ingå i yrkeshögskola inte längre gäller. Det innebär att så länge den av dig lästa utbildningen är en YH-utbildning hos oss (enligt beslut från MYH), bevaras studiedokumentationen.

För att möjliggöra för dig att efter avslutad utbildning kunna kontakta oss och begära ut intyg, betyg eller annan information om dina genomförda studier, bevarar vi dina personuppgifter i upp till tio år efter avslutad utbildning. Därefter raderas dem.

Kurser
Vi behandlar dina personuppgifter så länge din utbildning/kurs pågår. När du har avslutat dina studier sparar vi uppgifter vad gäller din studiedokumentation (betyg, resultat, utbildningsbevis, lästa kurser m.m.) i upp till tio år. Detta gör vi för att du som tidigare student/kursdeltagare ska kunna begära ut intyg och annan information om den utbildning/kurs du har deltagit i.

Övrig hantering
Dina personuppgifter sparas upp till två år efter din senaste kundkontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet. Vid prenumeration på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta oss. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

För det fall du inte önskar motta kundnöjdhetsenkäter eller vår marknadsföring kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att maila oss, eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör AP Academy omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbehandlingen vid besök av vår webbplats upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Rättslig grund

YH-utbildning
Vi behandlar dina uppgifter på det sätt som är nödvändigt för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut i enlighet med lag 2009:128 om yrkeshögskolan, förordning 2009:130 om yrkeshögskolan samt i enlighet med föreskrifter utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Blir du antagen till utbildningen så måste vi enligt ovanstående lag och förordning administrera din utbildning och behandla dina personuppgifter vad gäller de kurserna du läser, betyg, examensbevis och annan dokumentation som behövs för att administrera din utbildning. Att utföra dessa ändamål är myndighetsutövning och en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse.

Kurser
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtal (avtal om utbildningsplats) där du är part. För att fullgöra avtalet måste vi behandla dina uppgifter innan avtalet ingås, sådan behandling sker på din begäran i och med att du ansöker om en utbildningsplats. För att fullgöra avtalet, t.ex. vad gäller att utfärda utbildningsbevis eller kursintyg m.m. måste vi även vidta åtgärder efter att du har avslutat din utbildning/kurs.

Övrig hantering
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som ingås i samband med eventanmälan, samt för att kunna uppfyllda det avtals om ingås med dig i samband med att du anmäler dig som en prenumerant på vårt nyhetsbrev. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser (dvs. skicka ut det nyhetsbrev du har anmält att du vill ha) måste vi behandla dina personuppgifter.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att möjliggöra våra bokföringsförpliktelser behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets slut. Vi har således en skyldighet enlig lag att behandla dina personuppgifter (namn och faktureringsadress) under denna tid.

AP Academy har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. AP Academy har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, utan att vi som utbildningsanordnare kan behandla statistikunderlaget för att utveckla vår verksamhet.

Vidare bedömer vi att du, genom att vara en del av verksamheten är intresserad av att motta information om kommande evenemang, andra utbildningar samt andra nyheter om verksamheten, varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att ta fram underlag för marknadsföring och marknadsföra våra tjänster mot dig. AP Academy har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför AP Academy kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Audio Production Academys användning av cookies

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från AP Academy, AP Academys utbildningsplattform eller från våra partners och sparas på din enhet enligt nedan:
- Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
- Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
- Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
- Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Cookies & liknande tekniker
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, såsom i vår utbildningsplattform, Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig. Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. vår utbildningsportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

- Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
- Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
- Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
- Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera AP Academys användande av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Hur använder vi uppgifterna?
I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så. Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller till land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Audio Production Academy har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra ändamål än vad som framgår ovan, utan att du först fått information och gett ditt samtycke. Du har rätt att begära tillgång till dina lagrade uppgifter. vilket avser de uppgifter som du själv tillhandahållit den personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är ofullständiga eller felaktiga, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter och återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål eller är missnöjd med någon del av Audio Production Academys behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. www.datainspektionen.se datainspektionen@datainspektionen.se Tel: 08 657 61 00

Din varukorg (0)

Total: $98.00

Checkout